QSNCC |

Our Partners

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เชื่อมั่นและให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการขยายเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน และยังช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ และพันธมิตรเพื่อให้ผู้จัดงานและผู้มาใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

 
partner 01 partner 02 partner_03 Logo_OishiGT_Eng_re krungsri_logo_re
LOGO_AIS_eng_re cotto_1

Vision & Mission

Vision:

"เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์"

Mission:

 1. มีทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งให้บริการที่เป็นเลิศ
 2. พัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากล
 4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 5. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
 6. ขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ
 7. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 8. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ Stakeholders
 9. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Core Values:

 1. Customer Satisfaction: เราเชื่อว่าลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร คือคนสำคัญ ที่เราต้องให้คุณค่าโดยทำให้เขาพึงพอใจ
 2. Achievement: เราเชื่อว่าความสำเร็จต้องมาจากใจสู่การกระทำที่มุ่งผลสำเร็จ
 3. Continuous Development: เราเชื่อว่าการทำงานที่ดีต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 4. Teamwork: เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและพนักงานมีความสุข
 5. Corporate Social Responsibility (CSR): เราเชื่อว่าพวกเราอยู่ในโลกใบเดียวกัน สิ่งแวดล้อม และสังคมรอบตัวเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

Corporate Culture:

N owledge Sharing พวกเราเอ็นซีซี ใฝ่รู้ แบ่งปัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร

   C an Do Attitude พวกเราเอ็นซีซี มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจ เต็มใจ มุ่งมั่น และสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วง

   C aring พวกเราเอ็นซีซี มุ่งมั่นเอาใจใส่ดูแล ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

Phase I: “มีน้ำใจ ใฝ่รู้ สู้งาน แบ่งปัน มุ่งมั่น ใส่ใจ"

 

Committed to Green MICE

green1

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกที่ทุกคนต่างตระหนักและให้ความสำคัญ ดังนั้น บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ จึงได้ริเริ่มโครงการ “Green Venue for Green Meetings/Green Exhibitions” เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านบริการให้กับธุรกิจ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าร่วมกันใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า โดยแบ่งแนวทางการปฏิบัติออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. หมวดพลังงาน:

 • รณรงค์ให้ปิดไฟช่วงพักกลางวัน
 • ปรับลดการเปิดเครื่องปรับอากาศลงประมาณร้อยละ 30 - 50 ในบริเวณพื้นที่ผู้เช่า และสำนักงานในช่วงพักกลางวัน
 • รณรงค์เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ติดฟิล์มกรองแสงชนิดพิเศษ เพื่อลดปริมาณความร้อน
 • ติดตั้งเครื่อง Energy Management ที่ห้อง Control Room
 • ติดตั้งเครื่อง Sensor ที่บันไดเลื่อน เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

2. หมวดสิ่งแวดล้อม:

 • ติดตั้ง Digital Signage เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ บริเวณหน้าห้องประชุมสัมมนา แทนการใช้ป้ายกระดาษหรือพลาสติก
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารศูนย์การประชุม ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม
 • นำเศษผักและผลไม้มาผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ภายในศูนย์การประชุม และแจกจ่ายให้พนักงานและผู้เข้าชมงาน
 • ใช้ระบบบัตรแถบแม่เหล็กแทนคูปองกระดาษในพื้นที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

3. หมวดการประชุม (Convention/Exhibition):

 • เสิร์ฟ น้ำจากเหยือกแทนขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก โดยน้ำที่ใช้เป็นน้ำที่ผ่านระบบการกรองจากเครื่องกรองน้ำที่ได้ค่ามาตรฐาน 0-Part Per Million ซึ่งถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด
 • ใช้ต้นไม้ประดับแทนการใช้ดอกไม้
 • ใช้ที่รองแก้วแบบยางแทนการใช้แบบกระดาษ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 • เสิร์ฟน้ำตาลในโถแทนการใช้น้ำตาลแบบซอง เพื่อลดปริมาณขยะ

4. หมวดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR):

 • กิจกรรมเอ็น.ซี.ซี.-ร.ย.ส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
 • โครงการตลาดนัดปันรัก เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาสต่างๆ
 • โครงการ “ศูนย์สิริกิติ์ร่วมใจบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล”
 • โครงการบริจาคห่วงฝาอลูมิเนียม เพื่อผลิตทำขาเทียม

5. หมวดอื่นๆ:

 • จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

แนวทางการปฏิบัติข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดโลกร้อน และปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า ความเป็นเลิศและความสำเร็จทางธุรกิจมาจากการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างยั่งยืน 

Why NCC

ncc-why01

Why NCC

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

ประสบการณ์ 2 ทศวรรษ ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้นำของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจการบริหารศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย และด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดงานประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญหลายครั้งจึงได้รับการยอมรับจากผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 และได้แสดงศักยภาพในการจัดงานประชุมครั้งแรกและครั้งสำคัญ คือ การประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่ 46 ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการจัดงานว่าเป็นการประชุมที่ดีที่สุดที่เคยมีมา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดงานประชุมระดับโลกอีกหลายงาน อาทิ UNCTAD 2000, Asia Pacific Economic Cooperation 2003, 3rd World Conservation Congress 2004, World University Presidents Summit 2006, 11th World Congress of Pediatric Dermatology 2009, 14th International Anti-Corruption Conference 2010 และ Asia-Middle East Dialogue Thailand 2010 (AMED III) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Christchurch Convention Center ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 9 ปี ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เป็นเวลา 5 ปี และศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 15 ปี

ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังคงพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการอาหารและเครื่องดื่มการออกแบบและก่อสร้างคูหา บริการด้านการจัดงานประชุม บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งภายในและต่างประเทศ

เป็นเลิศด้านบริการ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้น 3 บริษัท เพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านประสานงานจัดการประชุมและนิทรรศการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจรสำหรับจัดเลี้ยงงานประชุมและนิทรรศการที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน ไปจนถึงงานเลี้ยงมื้อค่ำและงานสังสรรค์ที่มีผู้เข้าร่วมถึง 2,500 คน รวมทั้งบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัท เอฟ แอนด์ บีฯ ยังดูแลห้องอาหารเรทโทร ไลฟ์ คาเฟ่ ริมทะเลสาบสวนเบญจกิติ เอฟแอนด์บี ฟู้ดพลาซ่า ร้านกาแฟและเบเกอรี่ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด ผู้นำการให้บริการออกแบบและก่อสร้างคูหาสำหรับงานแสดงสินค้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ให้บริการออกแบบบูธ ก่อสร้างและติดตั้งบูธสำหรับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่ได้มาตรฐานสากล จัดวางผังงานแสดงสินค้า บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหา บริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และพรม ออกแบบและก่อสร้างฉาก เวที ป้ายโฆษณา และป้ายบอกทาง ทั้งภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริการภายนอก

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแก่ลูกค้าและผู้จัดงาน ตั้งแต่เริ่มเปิดงานจนถึงปิดงาน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยผลงานและความสำเร็จจากการจัดงานครั้งสำคัญหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศ

ฝ่ายการจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เเมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้จัดงานประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา โดยให้บริการทั้งด้านการวางแผนทางการเงิน การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน การจัดหาที่พักระหว่างการประชุม และบริการหาผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งในรูปแบบของผู้ประสานงานหรือหุ้นส่วนการจัดงาน